Σάββατο, 1 Ιουνίου 2013

Εγγραφές μαθητών στην Α΄ τάξη

Οδηγίες για την εγγραφή μαθητών στην Α' Τάξη:


Οι εγγραφές των μαθητών πραγματοποιούνται από 1 έως 21 Ιουνίου.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
α. Πιστοποιητικό γέννησης,  οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.
β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 
γ. Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης.
δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά...
την κρίση του διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
ε. Πιστοποιητικό καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης.
στ. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.
ζ. Ατομικό Δελτίο Υγείας (ΑΔΥ). Χορηγείται από το σχολείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα πιστοποιητικά γέννησης των μαθητών θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από το Σχολείο. Ομοίως και οι βεβαιώσεις παρακολούθησης νηπιαγωγείου. Συνεπώς οι γονείς δε χρειάζεται να προσκομίσουν στο σχολείο τα σχετικά έγγραφα.

Τα δικαιολογητικά που αφορούν πιστοποιητικά υγείας (οδοντολογική, καρδιολογική, οφθαλμολογική εξέταση και ΑΔΥ) μπορούν να κατατεθούν στις σχολικές μονάδες έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2013.
Προς διευκόλυνση των διαδικασιών χορήγησης πιστοποιητικών υγείας, οι γονείς μπορούν να απευθύνονται και στις τοπικές μονάδες υγείας του ΕΟΠΠΥ:
Α. Αγ. Αλεξίου, Ιωαννίνων 14, τηλ. 2610-466223 και 2610-466227
Β. Άνω Πόλης: Γερμανού 176, τηλ. 2610-226759 και 2610-220714